قضاوت سریع!!!!

یک زن جوان در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود .
چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصمیم گرفت برای گذراندن وقت ، کتابی خریداری کند. همراه کتاب ، یک
بسته بیسکویت هم خرید .
او بر روی صندلی دسته دار نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد. در کنار او یک بسته بیسکویت بود و در کنارش
مردی نشسته بود و داشت روزنامه می خواند .
وقتی که او نخستین بیسکویت را به دهان گذاشت ، متوجه شد که مرد هم یک بیسکویت برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت. 
ولی این ماجرا تکرار شد. هر بار که او «. بهتر است ناراحت نشوم، شاید اشتباه کرده باشد » : پیش خود فکر کرد
یک بیسکویت برمی داشت، آن مرد هم همین کار را می کرد . این کار او را حسابی عصبانی کرده بود ولی نمی خواست واکنش
حالا ببینم این مرد بی ادب چه کار خواهد کرد؟ »: نشان دهد . وقتی که تنها یک بیسکویت باقی مانده بود ، پیش خود فکر کرد
مرد آخرین بیسکویت را نصف کرد و نصفش را خورد . »
این دیگه خیلی پررویی می خواست! او حسابی عصبانی شده بود. در این هنگام بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که زمان سوار شدن
به هواپیماست . آن زن کتابش را بست ، چیزهایش را جمع و جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به
سمت دروازه اعلام شده رفت .
وقتی داخل هواپیما روی صندلی اش نشست ، دستش را داخل ساکش کرد تا عینکش را داخل ساکش قرار دهد و ناگهان با کمال
تعجب دید که جعبه بیسکویتش آنجاست ، باز نشده و دست نخورده !
خیلی شرمنده شد!! از خودش بدش آمد... یادش رفته بود که بیسکویتی که خریده بود را داخل ساکش گذاشته بود. آن مرد
بیسکویتهایش را با او تقسیم کرده بود ، بدون آنکه عصبانی و برآشفته شده باشد ...
نتیجه گیری این داستان خاص را می گذارم به عهده خودتون !
/ 0 نظر / 11 بازدید