مخترع کم توقع!!!!!!!!!!!!!!

در افسانه ها آمده است که مخترع شطرنج ، بازی اختراعی خود را نزد حاکم منطقه برد و حاکم اختراع هوشمندانه وی را بسیار
پسندید ، تا آن حد که به او اجازه داد تا هر چه بعنوان پاداش می خواهد ، طلب کند؛ مخترع کم توقع ! نیز خطاب به حاکم گفت
پاداش زیادی نمی خواهم قربان ! دستور فرمائید یک دانه ی گندم در خانه ی اول صفحه شطرنج قرار دهند ، دو برابر آن را در » :
«.... خانه ی دوم قرار دهند(یعنی فقط دو دانه گندم) ، دو برابر آن را در خانه ی بعدی و همین طور الی آخر
حاکم:«. فقط همین! می توانستی چیزی بخواهی که ارزشش خیلی بیشتر باشد »با 
  مخترع با فروتنی ابراز داشت«! متشکرم قربان، همین از سرمان هم زیاد است »
حاکم با اشاره ی انگشت، محاسبان دربار را فراخواند و امرکرد :آنچه این جوان خواسته است را محاسبه کنیدو سریعاً به او بدهید !
محاسبان دربار هم تعظیم بلند بالایی کردند و عقب عقب در همان حالت تعظیم ، از درب بارگاه خارج شدند.
یک روز گذشت ، یک روز دیگری هم گذشت و خبری از محاسبان نشد!
حاکم برآشفت و دنبال آنها فرستاد . پس از شرفیابی ! با عصبانیت بر سر آنها فریاد زد:
کدام گوری رفتید ؟ حیف نانی که به شماها می دهم! محاسبه ی یک چیز به این سادگی مگر چقدر وقت می خواهد؟
 محاسبان در حالیکه سرش را از شرم پائین افکنده بود، چند قدمی جلوتر آمد و گفت:قربانتان گردم! نمی دانیم چطورشده است » 
، مثل اینکه معجزه ای در این محاسبه نهفته است . آن طور که ما محاسبه کرده ایم ، تمام گندمهای موجود در تمام انبارهای
«. پادشاهی حتی کفاف پرداخت اندکی از این درخواست را هم نمی کند
و پادشاه هاج و واج مانده بود ، به خیالش محاسبان دیوانه شده بودند!
طبق محاسبه ای که امروز انجام گرفته است ، برای بدست آوردن این تعداد دانه ی گندم باید کل مساحت کره ی زمین ، شش
بار زیر کشت گندم برود!
/ 3 نظر / 9 بازدید
انسان

وا!!!![تعجب]چی؟؟چرا؟؟[متفکر]

سپیده

تا نگذری از جمع به فردی نرسی تا نگذری از خویش به مردی نرسی تا در ره دوست بی سر و پا نشوی بی درد بمانی و به دردی نرسی[گل]

انسان

سلام جالب بود و هوشمندانه