قدرت کلمات!!

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی لیز خورده و روی دیواره گودال گیر کردند .
بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است ، به دو قورباغه دیگر گفتند که دیگر چاره
ای نیست ، شما به زودی سقوط می کنید و می میرید !
دو قورباغه ، این حرفها را نشنیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند .
اما قورباغه های دیگر ، مدام میگفتند که دست از تلاش بردارند ، چون نمی توانند از گودال خارج شوند و خیلی زود خواهند مرد .
بالاخره یکی از دو قورباغه ، تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت .
سرانجام به داخل گودال پرت شد و مرد .
اما قورباغه دیگر با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد. هر چه بقیه قورباغه ها فریاد زدند که تلاش بیشتر فایده
ای ندارد ، او مصمم تر می شد!! تا اینکه بالاخره از گودال خارج شد .
وقتی بیرون آمد، بقیه قورباغه ها از او پرسیدند:" مگر تو حرفهای ما را نمی شنیدی؟؟ "!!
معلوم شد که قورباغه ناشنواست! در واقع ! او در تمام مدت فکر می کرده که دیگران او را تشویق می کنند !!تعجب
/ 2 نظر / 11 بازدید
سپیده

[دست][دست][دست][دست][دست] انرژی مثبت معجزه میکنه