چرا دعاهایمان مستجاب نمی شود؟

روزی ابراهیم ادهم از بازار بصره عبور می کرد. مردم اطراف او را گرفتند و گفتند یا ابراهیم ، خداوند در قرآن می فرماید
ما دعا می کنیم اما دعای ما اجابت نمی شود ! « بخوانید تا شما را اجابت کنم
ابراهیم گفت: ای مردم بصره علت آن 10 چیز است :
1  خدا را شناختید ، ولی حق او را ادا نکردید .
2  قرآن را می خوانید ، ولی عمل نمی کنید .
3  ادعای محبت رسول خدا را دارید در حالی که با اولاد او دشمنی می کنید .
4  ادعای دشمنی با شیطان دارید و حال آن که در عمل با او موافقید .
5  می گوئید بهشت را دوست داریم ، اما برای رسیدن به آن عملی انجام نمی دهید .
6  اظهار ترس از جهنم می کنید ، ولی خود را در آن انداخته اید .
7  مشغول عیبگویی مردم شدید و از عیب خود غافل ماندید .
8  ادعای بیزاری از دنیا دارید ولی در جمع آن حرص می ورزید .
9  اعتقاد به مرگ و قیامت دارید ، ولی خود را آماده نکردید .
10  مردگان را دفن می کنید ، ولی از مرگ آنها عبرت نمی گیرید .متفکر
/ 0 نظر / 8 بازدید