ده چیز که خداوند در مورد آن ها از تو سوال نمی کند!

.خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی ، بلکه از تو خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند
به مقصد رساندی؟
2 .خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چند متر بود ، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه است خوشامد گفتی؟
3 .خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی ، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟
4 .خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود ، بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی ؟
5 .خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود ، بلکه از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟
6 .خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی ، بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟
7 .خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی ، بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟
8 .خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود ، بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟
۵١
9 .خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی ، بلکه با مهربانی تو را به جای
دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد .
10 .خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی ، بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران
در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟
/ 1 نظر / 12 بازدید
انسان

[گل][گل][گل][گل]سلام...عالییییییییییییی