سنجش عملکرد!!!!!!!!!!!

لطفا تا آخر این داستان رو بخوانید
پسر کوچکی وارد داروخانه شد ، کارتن جوش شیرینی را به سمت تلفن هل داد . بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های
تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی .
مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد. پسرک پرسید:"خانم ، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها را
به من بسپارید؟" زن پاسخ داد ، کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد."
پسرک گفت :" خانم ، من این کار را نصف قیمتی که او می گیرد ، انجام خواهم داد." زن در جوابش گفت که از کار این فرد
کاملاً راضی است . پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد:" خانم ، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم،
در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت." مجددا زن پاسخش منفی بود."
پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت ، گوشی را گذاشت . مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش
رفت و گفت : "پسر ... از رفتارت خوشم اومد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری بهت بدم."
پسرجوان جواب داد،"نه ممنون ،من فقط داشتم عملکردم رومیسنجیدم ،من همون کسی هستم که برای این خانوم کارمی کنه!!"
/ 3 نظر / 9 بازدید
انسان

به به چه انتخابهای زیبایی[گل][گل][گل][گل]

سپیده

آفـــــــــرین به وجدان کاری این پسر [دست]