خدایا شکر!!!!!

روزی مردی خواب عجیبی دید ! دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنگاه نگاه میکند .هنگام ورود ، دسته بزرگی از
فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تندنامه های را که توسط پیکها اززمین میرسند ،باز میکنندوداخل جعبه میگذارند .
مرد از فرشته پرسید : شما چه کار میکنید ؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد ، گفت : این جا بخش دریافت است
و ما دعاها و درخواست های مردم از خداوند را ، تحویل می گیریم .
مردکمی جلوتررفت،بازتعدادی از فرشتگان رادیدکه کاغذهایی را داخل پاکت میگذارند وآنها راتوسط پیکهایی به زمین میفرستند .
مرد پرسید : شماها چه کار می کنید ؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت : این جا بخش ارسال است ، ما الطاف و رحمت های
خداوند را برای بندگان به زمین میفرستیم .
مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است .
مرد با تعجب پرسید : شما چرا بیکارید؟
فرشته جواب داد : اینجا بخش تصدیق جواب است . مردمی که دعاهایشان مستجاب شده ، باید جواب بفرستند ولی فقط عده
بسیار کمی جواب می دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟
فرشته پاسخ داد : بسیار ساده ، فقط کافیست بگویند :خدایا شکر
عشق وسپاسگزاری میتواند اعجاز کند ودریاها را از هم بشکافد وکوهها را حرکت دهدوبیماری ها را شفا دهد.
/ 0 نظر / 8 بازدید