کارمند تازه وارد

 مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کار خود ،با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد
یک فنجان قهوه برای من بیاورید ".
صدایی از ان طرف پاسخ داد:شماره داخلی را اشتباه گرفته ای . می دانی تو با کی داری حرف می زنی؟ " » 
کارمند تازه وارد گفت :"نه "
صدای آن طرف گفت :"من مدیر اجرایی شرکت هستم ، احمق "
مرد تازه وارد با لحن حق به جانب گفت:و تو میدانی با کی حرف می زنی ، بیچاره ؟ " » 
مدیر اجرایی گفت:"نه "
کارمند تازه وارد گفت : خوبه و سریع گوشی را گذاشت !
همه ی قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.
/ 0 نظر / 9 بازدید